Adatvédelmi nyilatkozat

Bringa Bázis Kerékpárüzlet Kft.


1. A Szabályzat célja

1.1 Jelen Szabályzat rögzíti a Bringa Bázis Kerékpárüzlet Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (”Társaság”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a Társaság magára nézve kötelező erővel ismer el.

1.2 Az Ön által megadott adatokat  a Bringa Bázis Kerékpárüzlet Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja.

1.3 Jelen szabályok kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe az alábbi jogszabályokat:

  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”)

  • A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

  • A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

  • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény (a továbbiakban: „Egyezmény”)

1.4 Jelen Szabályzat célja, hogy a www.bringabazis.hu üzemeltetője tájékoztassa a honlap felhasználóit, regisztrálóit a személyes adatok kezelésének körébe tartozó gyakorlatáról, az adatok felhasználásról, az adatok védelme érdekében megtett technikai intézkedésekről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

1.5 A Bringa Bázis Kerékpárüzlet Kft. adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-83111/2015


2. Adatkezelés és az információk tulajdonjoga

2.1 Az adatok kezelését a Bringa Bázis Kerékpárüzlet Kft. (székhelye: 1192 Budapest, Hungária út 31. I/4.) végzi.

2.2 A Társaság a személyes adatokat a ShopRenter.hu Kft. (székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.) által üzemeltetett szervereken tárolja.

2.3 Kijelentjük, hogy a Bringa Bázis Kerékpárüzlet Kft. birtokolja a www. bringabazis.hu oldalon látható információkat.

2.4 A www.bringabazis.hu oldal tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

2.5 Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése.
A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.


3. Kezelt Személyes adatok köre

3.1. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók.

3.2 Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

3.3 Szolgáltatásaink egy részének igénybevételéhez regisztráció szükséges, amelynek keretében az alábbi adatok megadására van szükség: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, számlázási adatok, törzsvásárlói azonosító. A fenti adatok megadása nem kötelező, azonban társaságunk bizonyos szolgáltatásokat, mint például weben keresztül történő rendelés csak ezek birtokában tud nyújtani. A megadott adatokat Társaságunk közvetlen üzletszerzési célból nyilvántartja az érintett visszavonó nyilatkozatáig.


4. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.1 Az Adatkezelésre a www.bringabazis.hu internetes oldalon található internetes tartalmak Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt Személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

4.2 Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

4.3 Az Adatkezelés célja a www.bringabazis.hu URL alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (lásd. 3.2. pont) célja a Társaság internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az Adatkezelő felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Társaság weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.

4.4 Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat bizalmasan kezeli, az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel –kizárólag a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges, kivéve ha a harmadik fél a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként működik közre (postai feladás, futárszolgálat).

4.5 Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.


5. A Társaság által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

5.1 A Bringa Bázis Kerékpárüzlet Kft. szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

5.2 A Társaság, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott Személyes adatokat az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

5.3 A Bringa Bázis Kerékpárüzlet Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt Személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek a Személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

5.4 A társaság kijelenti, hogy az adatokhoz tisztességesen és törvényesen jut hozzá és dolgozza fel, továbbá azokat kizárólag törvényes és meghatározott célra tárolja, használja fel.

5.5 Amennyiben a Személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő Személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

5.6 Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a Személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

5.7 A kezelt Személyes adat helyesbítéséről, a zárolásról illetve a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.


6. Rendelkezés a személyes adatokkal, az adatkezelés időtartama

6.1 A Felhasználónak bármikor jogában áll adatai további kezelését megtiltani, a nyilvántartott adatok törlését, megváltoztatását kérni, illetőleg a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatát visszavonni indoklási kötelezettség nélkül az info@bringabazis.hu e-mail címen vagy a postai úton a 1192 Budapest, Hungária út 31. számra címzett levélben. Személyes adatok törlésére, megváltoztatására az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 napon belül kerül sor.

6.2. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartalmára őrizni.

 6.3 A Felhasználók személyes adataik kezeléséről a Társaságtól, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes ajánlott levélben, illetve az info@bringabazis.hu e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. Az e-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.

6.5. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartalmára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják a Felhasználó adatait.

6.6 Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. E-mail esetén a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.


7. Adatfeldolgozás, adattovábbítás lehetősége

7.1. A Bringa Bázis Kerékpárüzlet Kft. külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel.

7.2. A Társaság, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésre álló vagy általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságnak továbbítani, amely adattovábbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Az Adatkezelő ilyen jellegű adattovábbítása és az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt köteles megvizsgálni, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

7.3 Amennyiben a Társaság a www.bringabazis.hu oldalon található tartalomszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt személyes adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen adattovábbítás kizárólag a már regisztrált Felhasználók regisztrációjának folyamatos voltát szolgálhatja, azonban jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja.


8. Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat módosítása

8.1. A Bringa Bázis Kerékpárüzlet Kft. fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A Szabályzat módosítását követően valamennyi Felhasználót megfelelő módon (hírlevél, e-mail, belépéskor felugró ablak) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, külön beleegyezésükre nincs szükség.


9. Jogérvényesítési lehetőségek

9.1. A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsbét fasor 22/C, postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).
Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetőek az Adatkezelő munkatársai is az info@bringabazis.hu e-mail címen.

Budapest, 2019.02.15.